+31 6 - 493 972 97 info@vlvk.nl

VLVK VEILIGHEIDSKUNDIG ADVIES

CONCREET
ADVIES

Van een eerste risico invetarisatie & evaluatie tot implementatie van veilige werkprocessen, VLVK Advies kan dit traject volledig voor u vormgeven. Dit leidt tot minder uitval en hogere productiviteit.

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE (RIE)

Werkgevers zijn in Nederland verplicht aantoonbaar maatregelen te treffen om de veiligheid van werknemers en omgeving zo groot mogelijk te houden. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE ofwel RI&E) is de basis voor de dienstverlening van VLVK. Processen, risico’s en verantwoordelijkheden worden overzichtelijk in kaart gebracht.

VLVK brengt alle bedrijfsprocessen in kaart en toetst deze aan de meest recente voorschriften en regelgeving. In een overzichtelijk rapport wordt in duidelijke taal beschreven wat de situatie omtrent veiligheid momenteel is. Hieruit komen mogelijke verbeterpunten naar voren.

Onafhankelijk, praktisch advies

VLVK heeft een objectieve blik, heeft kennis van de geldende regelgeving en geeft een duidelijk en onafhankelijk advies. VLVK maakt wegwijs in de relevante wet- en regelgeving die voor uw bedrijf van kracht is.

Met een RIE creëert u overzicht in de stand van zaken omtrent veiligheid in uw bedrijf. Dit kan een aanleiding vormen tot het doorvoeren van verbeteringen, het opleiden van personeel of een laatste check-up voor het aanvragen van een certificering.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Gevaarlijke stoffen vormen hoe dan ook een extra risico binnen bedrijfsprocessen. Er zijn bijkomende risico’s voor opslag, blootstelling van medewerkers, verstoring van werkprocessen en de omgeving. Daarom zijn op dit werk ADR-wetgeving en PGS-regelgeving van kracht.

Wanneer er processen zijn waarin stoffen met risico’s voor mensen en milieu gebruikt worden krijgen deze extra aandacht in de RIE. Door per gevaarlijke stof het proces van binnenkomst tot gebruik te analyseren, wordt duidelijk waar het zwaartepunt binnen een proces ligt en waar er nog ruimte is voor verbetering.

VLVK is altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en past deze toe op uw specifieke situatie. Dit creëert rust en overzicht in de situatie, wat een belangrijke basis voor veiligheid is. Ook voor het opstellen van jaarverslagen vervoer gevaarlijke stoffen, een verplichting vanuit ADR-wetgeving, kunt u VLVK inschakelen.

Een doordacht beleid rondom gevaarlijke stoffen reduceert de kans op incidenten, schade en verzuim met de bijkomende nadelige gevolgen.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Europese Unie heeft in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingevoerd. Deze verordening maakt organisaties verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van hun klanten. 

VLVK heeft zich verdiept in deze privacy wetgeving en past de regels toe op uw werkwijze. Hiermee bespaart u zichzelf veel tijd en moeite om de, soms lastig geformuleerde regels te interpreteren. In samenspraak wordt beleid opgesteld voor verwerking van persoonsgegevens. Zo voldoet uw bedrijf binnen no-time aam de Europese voorschriften en blijft de privacy van uw klanten gewaarborgd!

In drie stappen creëert VLVK een sluitend privacybeleid:

  1. Opstellen van een verwerkingsregister. Alle persoonsgegevens, voor welke processen deze gebruikt worden en welke maatregelen er getroffen zijn de privacy te waarborgen.
  2. Opstellen en afsluiten van verwerkingsovereenkomsten met verwerkers (bijvoorbeeld een transportbedrijf aan wie u leveringen uitbesteedt.
  3. Communiceren van het privacy beleid aan alle betrokkenen. Alle medewerkers en leveranciers worden geïnformeerd over eventuele veranderingen in de werkprocessen. Ook wordt er een privacyverklaring opgesteld waarmee u klanten informeert over de verzameling en verwerking van privacygevoelige informatie.

PROCES OPTIMALISATIE

 

Bedrijfsprocessen vormen zich vaak gaandeweg in een bedrijf. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat processen niet efficiënt verlopen of dat er te veel verantwoordelijkheid bij één schakel komt te liggen. VLVK brengt bedrijfsprocessen overzichtelijk in kaart en bekijkt waar er potentiële risico’s of kansen ontstaan om deze zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Na een analyse van de huidige situatie worden de belangrijkste aandachtspunten vastgesteld, waarna deze gefaseerd ingevoerd kunnen worden in de werkprocessen. VLVK bekijkt de situatie met een objectieve blik en houdt rekening met praktische uitvoerbaarheid.

Door uitgebreide kennis van de meest recente wet- en regelgeving en veel praktijkervaring weet VLVK de regels zo toe te passen dat de impact op uw manier van werken zo klein mogelijk is. Ook bij het toepassen van nieuwe processen kan VLVK bijdragen aan een soepele overgang door betrokkenen duidelijk te informeren en zo het benodigde bewustzijn te creëren.

Een goed geoptimaliseerd werkproces zorgt ervoor dat het werk gestroomlijnd verloopt, het aantal incidenten wordt gereduceerd, grotere veiligheid voor werknemers en minder uitval én, ook niet onbelangrijk, een goede kwaliteit van uw dienstverlening of product.